Rádce

- odjíždíme z České republiky

Co by vás mohlo zajímat před odjezdem

Mám povinnost dítě v ČR hlásit do školy?


Krátká odpověď: Není povinnost hlásit dítě v ČR do školy, ale je povinnost dokládat buď přímo ministerstvu školství, nebo případné kmenové škole, že vaše dítě ve věku 6–15 let plní školní docházku v zahraničí. Stačí nejvýš každé dva roky zaslat vyplněný formulář a přeložené vysvědčení. Podrobná odpověď: Pokud má dítě české občanství (a to má, pokud je jeden z jeho rodičů v době jeho narození občanem ČR), je potřeba pro dítě ve věku 6–15 let v ČR buď vybrat kmenovou školu, jíž bude rodič dokládat plnění povinné školní docházky, nebo nejvýš jednou za dva roky posílat přeložené vysvědčení ze zahraniční školy přímo na ministerstvo školství. Pokud se rodina rozhodne nepřihlašovat dítě do kmenové školy, nebude mít ani možnost přezkušování. Ministerstvu školství je potřeba zaslat za dobu maximálně dvou let zahraniční vysvědčení včetně překladu do češtiny (nemusí být ověřený, o něj může ministerstvo požádat, jen když má pochybnosti o správnosti překladu). Doporučený formulář k odeslání na ministerstvo je ke stažení tady a odesílá se spolu s vysvědčením jak písemně na adresu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1“, tak elektronicky na e-mail zacivzahranici@msmt.cz. Přihlásit dítě do kmenové školy se vyplatí zejména rodinám

  • které případně zvažují návrat – a mají pak rovnou zajištěné místo k prezenční docházce ve škole;
  • které mají zájem o přezkušování dětí z českého jazyka a reálií – a tím i o české vysvědčení a získání českého základního vzdělání;
  • těm, které chtějí mít podporu v podobě učebnic, e-learningu či možnosti konzultace s učitelkou pro svoje domácí vzdělávání v češtině.
Povinnost to nicméně není, je to možnost. Povinností je dokládat povinnou školní docházku dítěte posláním vysvědčení do ČR, ať už do školy, či na ministerstvo.
Musím nechat dítě v ČR přezkušovat? Jak často?


Krátká odpověď: Ne, povinnost nechat dítě přezkušovat neplatí už od roku 2012. Je to pouze možnost, pokud má žák v ČR kmenovou školu (přičemž žák může mít kmenovou školu, a nemusí se nechat přezkušovat). Přezkoušení je doporučeno jednou za školní rok, nicméně na frekvenci je možné se domluvit s kmenovou školou individuálně. Podrobná odpověď: Pokud chcete, aby vaše dítě plnilo povinnou školní docházku v ČR a získalo české základní vzdělání, je třeba jej zapsat do některé základní školy v ČR (tzv. kmenové školy). Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. V době zápisu můžete případně požádat o odklad povinné školní docházky nebo naopak o předčasný zápis. V kmenové škole bude potom vaše dítě přezkoušeno z učiva za určité období. To, jak často budete přezkušováni, záleží na osobní domluvě s ředitelem. Pokud vaše dítě navštěvuje zároveň školu v zahraničí, přezkoušení probíhá na prvním stupni ZŠ z českého jazyka a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (např. prvouka, přírodověda, vlastivěda). Na druhém stupni bude vaše dítě konat zkoušku z českého jazyka, zeměpisu a dějepisu. Pokud však plníte docházku formou individuální výuky a dítě nechodí v zahraničí do žádné školy, musíte v kmenové škole v ČR konat zkoušky ze všech předmětů v ročníku vyjma volitelných. Pokud nepotřebujete, aby dítě plnilo českou povinnou školní docházku, je možné pouze dokládat ministerstvu školství, že se v zahraničí dítě vzdělává. Více o této variantě vzdělávání se dozvíte v otázce Mám povinnost dítě v ČR hlásit do školy?

__PRESENT
Vztahuje se na moje dítě povinný předškolní rok v ČR?


Krátká odpověď: Skoro jistě ne. Povinný předškolní rok se vztahuje pouze na děti, které pobývají v ČR víc než 90 dnů za rok. Ale pokud je vaše dítě hlášené na adresu v ČR, je vhodné informovat spádovou školku, že žijete v zahraničí. Podrobnější odpověď: Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. daného roku věku 5 let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/18 a vztahuje se pouze na děti, které pobývají na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, tedy ne na děti pobývající v zahraničí. Pokud má vaše dítě v ČR nahlášen trvalý pobyt, je vhodné informovat spádovou mateřskou školu (ta v místě trvalého pobytu) o dlouhodobém pobytu v zahraničí. Před každým školním rokem matrika sdílí s mateřskou školou seznam dětí, které by měly do povinného předškolního roku nastoupit, a pokud nemají informaci o vašem pobytu mimo ČR, budou se vás snažit kontaktovat na adrese trvalého bydliště. Pokud od vás ani tehdy nemají žádnou zprávu, musí kontaktovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), který se začne situací zabývat z pohledu porušení povinnosti předškolního vzdělávání.