top of page

Zápis do kmenové školy: Co opravdu jako rodič musíte učinit?

Některé rodiny žijící v zahraničí s dětmi ve věku šesti let dostávají na začátku jara pozvánku na zápis do kmenové školy a začnou přemýšlet o tom, zda a proč dítě do školy zapsat. Tuto otázku by měl řešit každý zákonný zástupce dítěte, jež má občanství České republiky, a to nejen ti, kteří jsou osloveni kmenovou školou.

Pokud má Vaše dítě české občanství máte totiž určité zákonné povinnosti, které musíte splnit, ať vzděláváte své dítě v českém jazyce nebo ne. Co musíte splnit?

Všichni občané České republiky ve věku od 6 do 15 let, i ti s dvojím občanstvím, musí plnit podle § 36 školského zákona povinnou školní docházku. Dítě dlouhodobě žijící v zahraničí ji ovšem může plnit tam. Zákonný zástupce dítěte pouze musí dokládat plnění povinné školní docházky. 


Kde?

Plnění povinné školní docházky můžete dokládat buď v kmenové škole v ČR nebo přímo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Jak dokládat plnění školní docházky?

Zašlete hodnocení ze zahraniční školy s překladem do českého jazyka nejdéle jednou za dva roky. Překlad nemusí být úředně ověřený. 

Na MŠMT ČR musíte přiložit také formulář žáka bez kmenové školy o plnění povinné školní docházky a vše zaslat na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 a zároveň elektronicky na adresu zacivzahranici@msmt.cz


Dokládání plnění povinné školní docházky
.xlsx
Stáhnout XLSX • 13KB

Proč se tedy zapsat na kmenovou školu, když můžete vše plnit přímo na MŠMT?

Kmenovou školu je dobré si vybrat, pokud uvažujete o návratu do České republiky nebo pokud chcete nechávat své dítě přezkušovat. Výhoda kmenové školy je to, že jsou Vám povinni bezplatně zapůjčovat učebnice, a to ať dělá Vaše dítě zkoušky nebo ne. Další podporou, kterou poskytují některé kmenové školy jsou například online konzultace s vyučujícím či možnost žáka být přítomen v kmenové škole během návštěvy ČR. 


Kdy dítě zapsat?

Do školního roku 2024/2025 by se měly zapsat děti, kterým bude šest let do 31. 8. 2024, tedy děti s datem narození 1. 9. 2017–⁠31. 8. 2018.  


Zápisy na základní školy probíhají během dubna. Přesné datum naleznete na stránkách jednotlivých škol.


Jak zapsat dítě do kmenové školy?

Musíte vyplnit formulář základní školy a potvrdit, že žák bude plnit povinnou školní docházku v zahraničí a uvést další podrobnosti včetně doby pobytu v zahraničí a kontaktní detaily na žáka i školy v zahraničí. MŠMT připravilo vzor oznámení, který lze použít (vzor převzat z dokumentu Metodika_KS_2024-vzdelavani-v-zahranici.pdf)

Součásti zápisu pak krom administrativní stránky může být osobní či online setkání dítěte s pedagogy.


Vzor oznámení o zahájení plnění povinné školní docházky v zahraničí
.pdf
Stáhnout PDF • 148KB


Jak si vybrat kmenovou školu?

Kmenovou školu si můžete vybrat v místě trvalého bydliště nebo se můžete rozhodnout pro jakoukoliv jinou školu v ČR, která Vám vyhovuje. Školu si vybírejte podle jejich vzdělávacího programu, jakou formu přezkušování nabízí a jakou podporu Vám poskytnou během Vašeho pobytu v zahraničí. Nabídka je široká, nechte si tedy poradit od specialistů či dalších rodin v zahraničí. 


Co když si své rozhodnutí rozmyslíte?

Přechod z kmenové školy na MŠMT i obráceně, stejně jako přechod z jedné kmenové školy na druhou je možný. Musíte pouze vše nahlásit. 


Neplnili jste doposud svoji povinnost dokládat plnění povinné školní docházky?

Nevadí, můžete začít nyní a doložit předchozí ročníky zpětně. 


Lze požádat o odklad nebo předčasný zápis?

Odklad i předčasný zápis je možný, ovšem musí se řešit před dobou zápisu, protože je nutné doložit  doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa z ČR. A získat tyto posudky často trvá několik měsíců.


Pokud své dítě zapíšete do kmenové školy, musí potom skládat zkoušky? 

Občané dlouhodobě žijící v zahraničí skládat zkoušky nemusí. Zkoušky skládat ovšem mohou, a to na základě žádosti jejich zákonného zástupce a to minimálně jednou za půl roku, maximálně jednou za dva roky. Zkoušky se skládají ve všech ročnících z českého jazyka a literatury, ve 4. a 5. ročníku také z vlastivědné části o ČR oboru Člověk a jeho svět a na 2.stupni z oboru Dějepis a Zeměpis vztahující se k ČR.


Může Vaše dítě získat oficiální české vysvědčení?

Žák v zahraničí může získat oficiální české vysvědčení složením zkoušky na kmenové škole. Druhým způsobem je docházka do zahraniční školy, která má smlouvu s MŠMT o poskytování vzdělávání v zahraničí. Tyto školy mají oprávnění vydat Osvědčení, které kmenová škola bez nutnosti zkoušky přepíše na oficiální vysvědčení. Seznam poskytovatelů je na stránkách MŠMT


Není v ČR povinný již poslední předškolní rok?

Ano, ovšem tato povinnost neplatí pro občany ČR, kteří pobývají v ČR méně než 90 dní. 


Proč někdo dostal pozvánku k zápisu a někdo ne?

Vzdělávací systém je spravován jednotlivými městskými úřady. Některé úřady jsou přísnější než jiné. Pokud máte trvalý pobyt v ČR, doporučujeme předejít nepříjemnostem a nahlásit pobyt v zahraničí ve věku předškolní třídy na školku. Ve školním věku pak nastává povinnost dokládat povinnou školní docházku, jak jsme již vysvětlili výše, a to buď na kmenovou školu nebo na MŠMT. 


Vzdělávání žáků v zahraničí je upraveno v § 38 školského zákona a v § 18 až 20 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. V tomto článku jsme se snažili pokrýt hlavní body k otázce kmenové školy. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách v sekci Rádce a také na stránkách MŠMT.


Máte další dotazy? Napište nám. Rádi také uslyšíme Vaše zkušenosti s kmenovou školou.


Jana Nahodilová


Poznámka: Úvodní obrázek byl převzat dne 4. 3. 2024 z webové stránky: https://pixabay.com/cs/illustrations/třída-pokoj-učebna-škola-výcvik-7534088/

118 zobrazení

Comments


bottom of page